Dyrektywa ERP

KSZTAŁTOWANIE

PRZYSZŁOŚCI

Nasz sposób postępowania z energią jest na etapie przemian. Również w aspekcie europejskiego ustawodawstwa. Dyrektywa ErP nakłada obowiązek jednoznacznego znakowania produktów związanych z energią (Energy-related Products).

Na niniejszych stronach objaśniamy wszystkie ważne treści Dyrektywy ErP w zakresie techniki klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Bez względu na to, czy chcesz efektywnie ogrzewać, czy też chłodzić, chętnie zaproponujemy właściwe rozwiązanie, zarówno dostosowane do potrzeb użytkownika, jak również przyjazne dla środowiska. Kształtuj z nami przyszłość!

Unia Europejska stawia ambitne

CELE

Unia Europejska dąży do ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu. Do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990 osiągnięte mają być ważne kamienie milowe:

0 %

MNIEJSZE

wykorzystanie energii pierwotnej

0 %

WIĘCEJ

 energii odnawialnej

0 %

MNIEJSZA

 emisja CO2

Dyrektywa ErP zwana także

dyrektywą ekoprojektowania

W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Dyrektywa ErP odnosi się do produktów spełniających następujące kryteria:

 • roczny wolumen sprzedaży w UE na poziomie co najmniej 200 000 sztuk
 • poważny wpływ na środowisko naturalne
 • potencjał wyraźnego zmniejszenia szkodliwości dla środowiska racjonalnym kosztem

Od telewizorów przez lodówki po ogrzewanie i klimatyzację — te kryteria odnoszą się do wielu produktów i technologii. W celu wyznaczenia limitów dla konkretnych produktów podzielone są one na grupy, do których przypisane są określone miary wykonawcze, tzw. Lots. Zależnie od sposobu działania dane urządzenie może też podlegać wymaganiom więcej niż jednego Lot. Produkty Mitsubishi Electric podlegają pod Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 10 i Lot 21.

Rozporządzenia dyrektywy ErP

Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do znakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

ZNAK

CE

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

ETYKIETA

ENERGETYCZNA

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń. Urządzenia o większej mocy przeznaczone do zastosowań przemysłowych nie muszą być oznakowane etykietą.

SEZONOWE

efektywności

chłodzenia i grzania

Przed 01.01.2013 r.:
Pomiar wydajności tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie chłodzenia i grzania

Przed 2013 r. wydajność klimatyzatorów mierzono na podstawie wskaźnika EER i COP, pompy ciepła na podstawie wskaźnika COP. Wskaźnik EER określał efektywność w trybie chłodzenia. COP wyznaczał wydajność w trybie grzania. Wartości odnosiły się do jednego punktu pracy – mało realistycznie i na niekorzyść konsumenta.

Parametry wydajności dla wskaźników COP i EER są wyznaczane tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie pełnego obciążenia.

Od 01.01.2013 r.:
Zoptymalizowany pomiar wydajności w czterech punktach pomiarowych w trybie chłodzenia i grzania

W myśl normy DIN EN14825 parametry mocy dla wskaźnika SEER i SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W zależności od przebiegu temperatur w klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi w celu odwzorowania efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach.

Ponadto uwzględnia się::

 • zużycie przy wyłączonym termostacie
 • tryb czuwania
 • ogrzewanie miski korbowej

Obliczona wartość SCOP mieści się w grupie lot 1 przy obliczaniu sezonowej wydajności w trybie grzania (ηs). W zależności od zastosowanego nośnika energii urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać określone wymagania minimalne. W odniesieniu do pomp ciepła poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej niż w przypadku innych technologii. Do klasyfikacji w zakresie efektywności energetycznej w grupie lot 2 znaczenie ma efektywność energetyczna przygotowania CWU (ηwh).

W przypadku Lot 6 i Lot 21 (klimatyzatory pokojowe i pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy powyżej 12 kW) współczynniki sezonowej efektywności energetycznej ηsc i ηsh obliczane są na podstawie wskaźników SEER i SCOP.

Dokumentacja

Producenci zobowiązani są do udostępniania kart katalogowych ErP o wszystkich swoich produktach na publicznej stronie internetowej.

Dane, które muszą zawierać karty katalogowe, różnią się zależnie od Lot. Legenda do przykładowej karty katalogowej opisującej tryby ogrzewania i chłodzenia klimatyzatora pokojowego znajduje się tutaj.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Przykładowe dokumenty ErP

TECHNOLOGIA MITSUBISHI ELECTRIC:

ROZWIĄZANIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Kierując się naszym hasłem „Changes for the Better”, nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie nasze systemy gwarantują energooszczędną i cichą eksploatację, zapewniając długotrwałą satysfakcję. Codziennie pracujemy nad tym, aby już dzisiaj spełniane były wymagania dnia jutrzejszego. Pod względem komfortu, sprawności i trwałości Mitsubishi Electric jest optymalnym wyborem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych technologii?

Odwiedź naszą stronę www.innovations.mitsubishi-les.com www.innovations.mitsubishi-les.com

Urządzenia klimatyzacyjne

Dyrektywa ErP

dla klimatyzatorów pokojowych

To oczywiste, dlaczego dyrektywa ErP ma zastosowanie również dla klimatyzatorów pokojowych: Technika klimatyzacyjna na stałe wpisuje się obecnie w nasze codzienne życie – w samochodzie, w biurze, czy też we własnych czterech ścianach.

Rozwój techniczny w ostatnich latach w tej dziedzinie przełożył się na znaczący postęp. Również dla nas, firmy Mitsubishi Electric, ważny jest decydujący wkład na rzecz wyższej efektywności energetycznej. Na mocy dyrektywy ErP klimatyzatory pokojowe podlegają dwóm rozporządzeniom wykonawczym — zależnie od mocy danego produktu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

KLIMATYZATORY POKOJOWE

O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++.

Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Efektywność i komfort

pod lupą

Konsumenci na etykiecie energetycznej otrzymują również ważne informacje na temat emisji hałasu przez system klimatyzacji. W tym zakresie podaje się obiektywną wielkość akustyczną, wyznaczoną przez poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego i wyrażoną w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Obok poziomu mocy akustycznej istotnym parametrem jest także poziom ciśnienia akustycznego. Ocena emisji hałasu na podstawie poziomu ciśnienia akustycznego ma tę zaletę, że pozwala na porównanie różnych urządzeń klimatyazacyjnych niezależnie od miejsca montażu i techniki pomiaru ciśnienia akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest często w odległości około 1 m, przy czym nowoczesne klimatyzatory Split plasują się przeciętnie na bardzo cichym poziomie wynoszącym 21 dB.

Strefy klimatyczne

dla trybu grzania

Warunki klimatyczne odgrywają ważną rolę przy ocenie pomp ciepła. Na etykiecie energetycznej są one podane w trzech strefach klimatycznych: zimnej, średniej i ciepłej. Punkty pomiarowe wynoszą -7°C, 2°C, 7°C oraz 12°C. W odróżnieniu od klimatyzatorów strefy klimatyczne na etykiecie energetycznej pomp ciepła są zakodowane kolorystycznie w odcieniach koloru niebieskiego. Wszyscy producenci muszą podawać wartości dla średniej strefy użytkowania. Dane dotyczące ciepłej i zimnej strefy podawane są dobrowolnie.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
88 % -7 °C -8 °C 20 °C
54 % 2 °C 1 °C 20 °C
35 % 7 °C 6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
61 % -7% -8% 20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C

KLIMATYZATORY POKOJOWE

O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++. Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Różnice w wymaganiach ErP dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych

 

Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze <12 kW

Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze >12 kW

Rozporządzenie wykonawcze ErP206 / 2012, obowiązuje od 2013-01-012281 / 2016, obowiązuje od
2018-01-01
Podział na klasy efektywności energetycznejTakNie
Obowiązkowa etykieta energetycznaTak, na mocy rozporządzenia 626 / 2011Nie
Kryterium minimalnej efektywności energetycznejSEER / SCOPηs,c / ηs,h
Wymagania dotyczące emisji akustycznejTakNie
Wymagane podawanie efektywności energetycznej w dokumentach handlowychTakNie
Karty katalogowe muszą być swobodnie dostępne na stronie internetowej producentaTakTak

Chłodzenie

Od 18-01-01

Od 21-01-01

ηs,c181%189%
SEER4,64,8

Ogrzewanie

Od 18-01-01

Od 21-01-01

ηs,c133%137%
SEER3,43,5
Pompy ciepła

Dyrektywa ErP

dla pomp ciepła

Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Pompy ciepła bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A+ lub wyżej).

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych odnosi się do urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW. Tutaj ważne jest, że na etykietach – inaczej niż na przykład w przypadku suszarki do bielizny lub chłodziarki – ogólna informacja o rocznym zużyciu energii nie sprawdza się. Zużycie urządzenia grzewczego zawsze zależy od budynku, w którym zostało ono zainstalowane. Dlatego za podstawę klasyfikacji wzięto „sezonową wydajność w trybie grzania”.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Efektywność i komfort

pod lupą

Rozporządzenie wyznacza maksymalny poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależnie od jej mocy cieplnej. Etykieta energetyczna zawiera informacje o wartościach. Obiektywną wielkością akustyczną jest poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego wyrażony w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Na kartach danych technicznych urządzeń oprócz poziomu mocy akustycznej podawany jest również poziom ciśnienia akustycznego. W akustyce określa on poziom rejestrowany urządzeniami pomiarowymi, który jest emitowany przez źródło hałasu w określonej odległości.

Strefy klimatyczne

dla trybu grzania

Ponieważ warunki klimatyczne mają duży wpływ na charakterystykę pracy w trybie pomp ciepła, w obrębie UE wyznaczono trzy strefy klimatyczne: ciepłą, średnią i zimną. Punkty pomiarowe wyznaczone są spójnie na 12°C, 7°C, 2°C oraz -7°C. Kolorystyka danych o strefach klimatycznych na etykiecie energetycznej jest różna przy klimatyzatorach i pompach ciepła.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
88 % -7 °C -8 °C 20 °C
54 % 2 °C 1 °C 20 °C
35 % 7 °C 6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
61 % -7% -8% 20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C

PO PROSTU ZAWSZE TAK JAK TRZEBA –

SYSTEM ECODAN

Pompy ciepła powietrze/woda Ecodan do pozyskiwania energii z powietrza otoczenia do ogrzewania i przygotowywania CWU wykorzystują prąd. Ta przyszłościowa technologia oferowana przez Mitsubishi Electric otwiera szerokie spektrum innowacyjnych rozwiązań grzewczych o wysokiej efektywności. Dzięki temu, decydując się na Ecodan, można mieć pewność, że wybór ten jest na pewno właściwy.

W nowym budownictwie, przy modernizacji ogrzewania lub w kaskadzie o mocy do 138 kW w budynkach mieszkalnych i użytkowych: warto przejść na źródło ciepła pobieranego z powietrza otoczenia – dzięki Ecodan.

Wentylacja

Dyrektywa ErP

dla INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Zwiększenie efektywności i obniżenie zużycia energii: aby osiągnąć te cele również w zakresie instalacji wentylacyjnych, w ramach dyrektywy ErP dnia 1.1.2016 r. weszły w życie uregulowania 1253/2014 i 1254/2014. 1.1.2018 r. uregulowania te zostaną raz jeszcze zaostrzone.

Podział na trzy kategorie
Dyrektywy mają znaczenie dla urządzeń wentylacyjnych o mocy powyżej 30 W. Rozróżniają one zasadniczo trzy kategorie urządzeń w zależności od wydatku powietrza:

 • Wydatek powietrza do 250 m³/h: urządzenia wentylacyjne do mieszkań (1254/2014)
 • Wydatek powietrza 250 i 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Wydatek powietrza powyżej 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków niemieszkalnych (1253/2014)

W odniesieniu do wydatku powietrza powyżej 1000 m³/h rozporządzenie dokonuje podziału na osobne urządzenia do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej i urządzenia nawiewno-wywiewne.

PODZIAŁ NA JEDNOKIERUNKOWE I DWUKIERUNKOWE

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Jednokierunkowe instalacje wentylacyjne (ELA)

Aby eksploatacja instalacji była szczególnie efektywna, od dnia 1.1.2016 r. jednokierunkowe urządzenia wentylacyjne (ELA) muszą pracować z regulowaną prędkością obrotową lub posiadać napęd wielostopniowy.

W ten sposób moc jest jak najdokładniej dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania.

Dwukierunkowe instalacje wentylacyjne (ZLA)

Ponieważ dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne posiadają wentylator nawiewny i wywiewny, wymagania dla tych kategorii są odmienne. Jednak tak samo jak urządzenia ELA również te urządzenia od 2016 roku wymagają stosowania napędu wielostopniowego do zwiększenia efektywności. Ponadto muszą one utrzymywać określoną wartość SFP, która jest obliczana oddzielnie dla każdego wydatku powietrza, a następnie sumowana. Suma nie może przekraczać zdefiniowanej wartości granicznej.

Wyjątek potwierdza regułę

Nowe uregulowania nie dotyczą urządzeń takich jak:

 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują z jednym lub kilkoma niezależnymi wentylatorami i mocą elektryczną poniżej 30 W
 • Wentylatory osiowe i promieniowe wyposażone tylko w jedną obudowę
 • Urządzenia wentylacyjne, które są przeznaczone wyłącznie do pracy awaryjnej
 • Urządzenia wentylacyjne pracujące z temperaturą środka transportowego powyżej 100°C
 • Urządzenia wentylacyjne, których temperatura otoczenia silnika poza strumieniem powietrza podczas pracy przekracza 65°C
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których temperatura środka transportowego lub temperatura otoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem powietrza jest niższa od -40°C.
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których napięcie zasilania przekracza 1000 V przy prądzie przemiennym lub 1500 V przy prądzie stałym
 • Urządzenia wentylacyjne, które są eksploatowane w trującym, zagrożonym korozją lub palnym otoczeniu
 • Urządzenia wentylacyjne, które są zaklasyfikowane jako pochłaniacze kuchenne
 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują w powietrzu procesowym, np. powietrze zużyte przez maszyny, serwerownie, centrale danych, zastosowania rolniczo-gospodarskie, odlewnie, hale z piecami przemysłowymi, produkcja papieru, gastronomia, instalacje powietrza obiegowego w pomieszczeniach sterylnych, baseny itp.

Niezawodne rozwiązania Lossnay

Nowe uregulowania mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i klarownie określają efektywność urządzeń. Jednocześnie zmiany i nowe przepisy oznaczają oczywiście więcej pracy dla projektantów i zakładów instalatorskich. Dlatego warto wiedzieć, że dzięki serii produktów Lossnay można korzystać z rozwiązań, które już teraz spełniają wymagania dyrektywy ErP.

Agregaty wody lodowej

Dyrektywa ErP

DLA AGREGATÓW WODY LODOWEJ

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje pierwszy stopień (TIER 1) dyrektywy ErP 2016/2281 (Lot 21). W dyrektywie tej zdefiniowane są m.in. grupy produktów „Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej” oraz „Wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze”. Wymagana na mocy dyrektywy ErP 2016/2281 minimalna efektywność energetyczna urządzenia zależy od sposobu użytkowania urządzenia. Jako producenci jesteśmy od 1 stycznia 2018 r. ustawowo zobowiązani do sprzedaży wyłącznie urządzeń, które spełniają wymagania dyrektywy ErP — nawet do instalacji, które zostały wcześniej zaplanowane i zaprojektowane. Musimy bardzo pilnować, aby wszystkie oferowane urządzenia spełniały pod każdym względem kryteria efektywności wynikające z dyrektywy dotyczącej ekoprojektu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE

DYREKTYWIE

W nowej dyrektywie dotyczącej ekoprojektu referencyjne wartości graniczne wyznaczane są na podstawie zastosowania danego urządzenia. Wytwornica wody lodowej Mitsubishi Electric może zatem być wykorzystywana w trzech różnych kategoriach:

 • jako agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej do klimatyzacji pomieszczeń
 • jako wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
 • jako średniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy

Producent musi zatem znać specyfikę danego projektu i otrzymać dokładne parametry obiektu i instalacji. Dopiero wtedy może przedstawić spełniającą wymagania ErP ofertę do danego zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań mieszanych, które służą zarówno do klimatyzacji pomieszczeń, jak i chłodzenia procesów.

Rozróżnienie

Klimatyzacja bytowaWysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczyŚredniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
Temperatura wylotowa schłodzonej wody min. +2°CTemperatura wylotowa schłodzonej wody między +2°C a 12°C (w warunkach znamionowych przy +7°C)Temperatura wylotowa schłodzonej wody przy -8°C (w warunkach znamionowych)
Wyposażenie w źródło chłodu (z silnikiem elektrycznym lub spalinowym)Sprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczemSprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczem
Skraplacz oddający ciepło do rozpraszacza, jak powietrze, woda lub gruntMoże, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze.Może, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze.
W celu osiągnięcia komfortu termicznego człowieka w pomieszczeniach i jego utrzymaniaChłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznegoChłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznego
Wartość ηsc (SEER) z ErPWartość SEPR z ErPWartość SEPR z ErP

DECYDUJĄCE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2016/2281 dotyczącej agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej nałożono obowiązek podawania wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczenia ηs,c (seasonal space cooling energy efficiency) oraz wskaźnika SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) w trybie chłodzenia.

W przypadku wysoko- i średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i wodą musi być podawany wskaźnik SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio).
Różne wzory na obliczanie tych wskaźników wynikają z tego, że stosunek obciążenia częściowego jest zupełnie inny w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i przemysłowych agregatów chłodniczych.

W przypadku chłodzenia procesów chłodzenie wymagane jest przez cały rok, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej: 1. stopień od 2021-01-01

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 18-01-01 Od 21-01-01
 ηscSEERηscSEER
Pd < 400 kW1493,801614,10
Pd ≥ 400 kW1614,101794,55
Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 ηscSEERηscSEER
Pd < 400 kW1965,102005,20
400 kW ≤ Pd < 1500 kW2275,882526050
Pd ≥ 1500 kW2456,332727,00

Minimalne wartości efektywności wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 SEPRSEPR
PA < 400 kW4,55,0
PA ≥ 400 kW5,05,5
Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 SEPRSEPR
PA < 400 kW6,57,0
400 kW ≤ PA < 1500 kW7,58,0
PA ≥ 1500 kW8,08,5

Minimalne wartości efektywności średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 16-06-01Od 18-07-01
 SEPRSEPR
PA ≤ 300 kW2,242,58
PA > 300 kW2,83,22
Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 16-06-01Od 18-07-01
 SEPRSEPR
PA ≤ 300 kW2,863,29
PA > 300 kW3,84,37
Etykieta energetyczna

Dyrektywa ErP

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Etykiety energetyczne mają pozwalać się zorientować w efektywności energetycznej danego produktu użytkownikom lub klientom, także nieposiadającym wiedzy o zastosowanych w nim technologiach. Dlatego nie są one wymagane w dużych instalacjach służących do klimatyzacji pomieszczeń lub chłodzenia procesów. W tym przypadku producent musi tylko wywiązać się z obowiązków dokumentacyjnych i wykazać wymagane wskaźniki efektywności w kartach katalogowych o produktach.

Parametry, które muszą zawierać etykiety klimatyzatorów pokojowych, pomp ciepła i rekuperatorów, objaśnione są w dalszej części tekstu.