Dyrektywa ERP

KSZTAŁTOWANIE

PRZYSZŁOŚCI

Nasz sposób postępowania z energią jest na etapie przemian. Również w aspekcie europejskiego ustawodawstwa. Dyrektywa ErP nakłada obowiązek jednoznacznego znakowania produktów związanych z energią (Energy-related Products).

Na niniejszych stronach objaśniamy wszystkie ważne treści Dyrektywy ErP w zakresie techniki klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Bez względu na to, czy chcesz efektywnie ogrzewać, czy też chłodzić, chętnie zaproponujemy właściwe rozwiązanie, zarówno dostosowane do potrzeb użytkownika, jak również przyjazne dla środowiska. Kształtuj z nami przyszłość!

Unia Europejska stawia ambitne

CELE

Unia Europejska dąży do ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu. Do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990 osiągnięte mają być ważne kamienie milowe:

0 %

MNIEJSZE

wykorzystanie energii pierwotnej

0 %

WIĘCEJ

 energii odnawialnej

0 %

MNIEJSZA

 emisja CO2

Dyrektywa ErP zwana także

dyrektywą ekoprojektowania

W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Dyrektywa ErP odnosi się do produktów spełniających następujące kryteria:

 • roczny wolumen sprzedaży w UE na poziomie co najmniej 200 000 sztuk
 • poważny wpływ na środowisko naturalne
 • potencjał wyraźnego zmniejszenia szkodliwości dla środowiska racjonalnym kosztem

Od telewizorów przez lodówki po ogrzewanie i klimatyzację — te kryteria odnoszą się do wielu produktów i technologii. W celu wyznaczenia limitów dla konkretnych produktów podzielone są one na grupy, do których przypisane są określone miary wykonawcze, tzw. Lots. Zależnie od sposobu działania dane urządzenie może też podlegać wymaganiom więcej niż jednego Lot. Produkty Mitsubishi Electric podlegają pod Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 10 i Lot 21.

Rozporządzenia dyrektywy ErP

Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do znakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

ZNAK

CE

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

ETYKIETA

ENERGETYCZNA

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń. Urządzenia o większej mocy przeznaczone do zastosowań przemysłowych nie muszą być oznakowane etykietą.

SEZONOWE

efektywności

chłodzenia i grzania

Przed 01.01.2013 r.:
Pomiar wydajności tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie chłodzenia i grzania

Przed 2013 r. wydajność klimatyzatorów mierzono na podstawie wskaźnika EER i COP, pompy ciepła na podstawie wskaźnika COP. Wskaźnik EER określał efektywność w trybie chłodzenia. COP wyznaczał wydajność w trybie grzania. Wartości odnosiły się do jednego punktu pracy – mało realistycznie i na niekorzyść konsumenta.

Parametry wydajności dla wskaźników COP i EER są wyznaczane tylko w jednym punkcie pomiarowym w trybie pełnego obciążenia.

Od 01.01.2013 r.:
Zoptymalizowany pomiar wydajności w czterech punktach pomiarowych w trybie chłodzenia i grzania

W myśl normy DIN EN14825 parametry mocy dla wskaźnika SEER i SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W zależności od przebiegu temperatur w klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi w celu odwzorowania efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach.

Ponadto uwzględnia się::

 • zużycie przy wyłączonym termostacie
 • tryb czuwania
 • ogrzewanie miski korbowej

Obliczona wartość SCOP mieści się w grupie lot 1 przy obliczaniu sezonowej wydajności w trybie grzania (ηs). W zależności od zastosowanego nośnika energii urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać określone wymagania minimalne. W odniesieniu do pomp ciepła poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej niż w przypadku innych technologii. Do klasyfikacji w zakresie efektywności energetycznej w grupie lot 2 znaczenie ma efektywność energetyczna przygotowania CWU (ηwh).

W przypadku Lot 6 i Lot 21 (klimatyzatory pokojowe i pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy powyżej 12 kW) współczynniki sezonowej efektywności energetycznej ηsc i ηsh obliczane są na podstawie wskaźników SEER i SCOP.

Dokumentacja

Producenci zobowiązani są do udostępniania kart katalogowych ErP o wszystkich swoich produktach na publicznej stronie internetowej.

Dane, które muszą zawierać karty katalogowe, różnią się zależnie od Lot. Legenda do przykładowej karty katalogowej opisującej tryby ogrzewania i chłodzenia klimatyzatora pokojowego znajduje się tutaj.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Przykładowe dokumenty ErP

TECHNOLOGIA MITSUBISHI ELECTRIC:

ROZWIĄZANIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Kierując się naszym hasłem „Changes for the Better”, nieustannie rozszerzamy naszą ofertę w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie nasze systemy gwarantują energooszczędną i cichą eksploatację, zapewniając długotrwałą satysfakcję. Codziennie pracujemy nad tym, aby już dzisiaj spełniane były wymagania dnia jutrzejszego. Pod względem komfortu, sprawności i trwałości Mitsubishi Electric jest optymalnym wyborem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych technologii?

Odwiedź naszą stronę www.innovations.mitsubishi-les.com www.innovations.mitsubishi-les.com

Urządzenia klimatyzacyjne

Dyrektywa ErP

dla klimatyzatorów pokojowych

To oczywiste, dlaczego dyrektywa ErP ma zastosowanie również dla klimatyzatorów pokojowych: Technika klimatyzacyjna na stałe wpisuje się obecnie w nasze codzienne życie – w samochodzie, w biurze, czy też we własnych czterech ścianach.

Rozwój techniczny w ostatnich latach w tej dziedzinie przełożył się na znaczący postęp. Również dla nas, firmy Mitsubishi Electric, ważny jest decydujący wkład na rzecz wyższej efektywności energetycznej. Na mocy dyrektywy ErP klimatyzatory pokojowe podlegają dwóm rozporządzeniom wykonawczym — zależnie od mocy danego produktu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

KLIMATYZATORY POKOJOWE

O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++.

Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Efektywność i komfort

pod lupą

Konsumenci na etykiecie energetycznej otrzymują również ważne informacje na temat emisji hałasu przez system klimatyzacji. W tym zakresie podaje się obiektywną wielkość akustyczną, wyznaczoną przez poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego i wyrażoną w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Obok poziomu mocy akustycznej istotnym parametrem jest także poziom ciśnienia akustycznego. Ocena emisji hałasu na podstawie poziomu ciśnienia akustycznego ma tę zaletę, że pozwala na porównanie różnych urządzeń klimatyazacyjnych niezależnie od miejsca montażu i techniki pomiaru ciśnienia akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest często w odległości około 1 m, przy czym nowoczesne klimatyzatory Split plasują się przeciętnie na bardzo cichym poziomie wynoszącym 21 dB.

Strefy klimatyczne

dla trybu grzania

Warunki klimatyczne odgrywają ważną rolę przy ocenie pomp ciepła. Na etykiecie energetycznej są one podane w trzech strefach klimatycznych: zimnej, średniej i ciepłej. Punkty pomiarowe wynoszą -7°C, 2°C, 7°C oraz 12°C. W odróżnieniu od klimatyzatorów strefy klimatyczne na etykiecie energetycznej pomp ciepła są zakodowane kolorystycznie w odcieniach koloru niebieskiego. Wszyscy producenci muszą podawać wartości dla średniej strefy użytkowania. Dane dotyczące ciepłej i zimnej strefy podawane są dobrowolnie.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
88 % -7 °C -8 °C 20 °C
54 % 2 °C 1 °C 20 °C
35 % 7 °C 6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
61 % -7% -8% 20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C

KLIMATYZATORY POKOJOWE

O MOCY DO 12 KW

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 206/2012. Wdraża ono wymagania dyrektywy ErP 2009/125 WE dla klimatyzatorów pokojowych o wydajności chłodniczej do 12 kW. W odniesieniu do etykiety energetycznej skalę klas efektywności ponad A rozszerzono o A+, A++ oraz A+++. Klimatyzatory pokojowe o mocy do 12 kW muszą spełniać określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto muszą być oznakowane etykietą energetyczną, która informuje o ich klasie efektywności energetycznej, poziomie mocy akustycznej oraz strefie użytkowania pod względem warunków klimatycznych.

Różnice w wymaganiach ErP dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych

 

Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze <12 kW

Klimatyzatory i pompy ciepła powietrze-powietrze >12 kW

Rozporządzenie wykonawcze ErP206 / 2012, obowiązuje od 2013-01-012281 / 2016, obowiązuje od
2018-01-01
Podział na klasy efektywności energetycznejTakNie
Obowiązkowa etykieta energetycznaTak, na mocy rozporządzenia 626 / 2011Nie
Kryterium minimalnej efektywności energetycznejSEER / SCOPηs,c / ηs,h
Wymagania dotyczące emisji akustycznejTakNie
Wymagane podawanie efektywności energetycznej w dokumentach handlowychTakNie
Karty katalogowe muszą być swobodnie dostępne na stronie internetowej producentaTakTak

Chłodzenie

Od 18-01-01

Od 21-01-01

ηs,c181%189%
SEER4,64,8

Ogrzewanie

Od 18-01-01

Od 21-01-01

ηs,c133%137%
SEER3,43,5
Pompy ciepła

Dyrektywa ErP

dla pomp ciepła

Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Pompy ciepła bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A+ lub wyżej).

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych odnosi się do urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW. Tutaj ważne jest, że na etykietach – inaczej niż na przykład w przypadku suszarki do bielizny lub chłodziarki – ogólna informacja o rocznym zużyciu energii nie sprawdza się. Zużycie urządzenia grzewczego zawsze zależy od budynku, w którym zostało ono zainstalowane. Dlatego za podstawę klasyfikacji wzięto „sezonową wydajność w trybie grzania”.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

Efektywność i komfort

pod lupą

Rozporządzenie wyznacza maksymalny poziom mocy akustycznej pompy ciepła zależnie od jej mocy cieplnej. Etykieta energetyczna zawiera informacje o wartościach. Obiektywną wielkością akustyczną jest poziom mocy akustycznej urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego wyrażony w decybelach.

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jest wielkością pola akustycznego i wyraża odczuwalny hałas pracy urządzenia wewnętrznego w określonej odległości.

Poziom mocy akustycznej dB(A)

Moc akustyczna jest wielkością akustyczną opisującą natężenie źródła emitującego dźwięk, dlatego jest niezależna od odległości od miejsca odbioru.

Na kartach danych technicznych urządzeń oprócz poziomu mocy akustycznej podawany jest również poziom ciśnienia akustycznego. W akustyce określa on poziom rejestrowany urządzeniami pomiarowymi, który jest emitowany przez źródło hałasu w określonej odległości.

Strefy klimatyczne

dla trybu grzania

Ponieważ warunki klimatyczne mają duży wpływ na charakterystykę pracy w trybie pomp ciepła, w obrębie UE wyznaczono trzy strefy klimatyczne: ciepłą, średnią i zimną. Punkty pomiarowe wyznaczone są spójnie na 12°C, 7°C, 2°C oraz -7°C. Kolorystyka danych o strefach klimatycznych na etykiecie energetycznej jest różna przy klimatyzatorach i pompach ciepła.

Ciepła (Ateny)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C
Średnia (Strasburg)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
88 % -7 °C -8 °C 20 °C
54 % 2 °C 1 °C 20 °C
35 % 7 °C 6 °C 20 °C
15 % 12 °C 11 °C 20 °C
Zimna (Helsinki)
Warunki temperaturowe
Obciążenie częściowe Na zewnątrz Wewnątrz
DB WB DB
61 % -7% -8% 20 °C
100 % 2 °C 1 °C 20 °C
64 % 7 °C 6 °C 20 °C
29 % 12 °C 11 °C 20 °C

PO PROSTU ZAWSZE TAK JAK TRZEBA –

SYSTEM ECODAN

Pompy ciepła powietrze/woda Ecodan do pozyskiwania energii z powietrza otoczenia do ogrzewania i przygotowywania CWU wykorzystują prąd. Ta przyszłościowa technologia oferowana przez Mitsubishi Electric otwiera szerokie spektrum innowacyjnych rozwiązań grzewczych o wysokiej efektywności. Dzięki temu, decydując się na Ecodan, można mieć pewność, że wybór ten jest na pewno właściwy.

W nowym budownictwie, przy modernizacji ogrzewania lub w kaskadzie o mocy do 138 kW w budynkach mieszkalnych i użytkowych: warto przejść na źródło ciepła pobieranego z powietrza otoczenia – dzięki Ecodan.

Wentylacja

Dyrektywa ErP

dla INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Zwiększenie efektywności i obniżenie zużycia energii: aby osiągnąć te cele również w zakresie instalacji wentylacyjnych, w ramach dyrektywy ErP dnia 1.1.2016 r. weszły w życie uregulowania 1253/2014 i 1254/2014. 1.1.2018 r. uregulowania te zostaną raz jeszcze zaostrzone.

Podział na trzy kategorie
Dyrektywy mają znaczenie dla urządzeń wentylacyjnych o mocy powyżej 30 W. Rozróżniają one zasadniczo trzy kategorie urządzeń w zależności od wydatku powietrza:

 • Wydatek powietrza do 250 m³/h: urządzenia wentylacyjne do mieszkań (1254/2014)
 • Wydatek powietrza 250 i 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Wydatek powietrza powyżej 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków niemieszkalnych (1253/2014)

W odniesieniu do wydatku powietrza powyżej 1000 m³/h rozporządzenie dokonuje podziału na osobne urządzenia do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej i urządzenia nawiewno-wywiewne.

PODZIAŁ NA JEDNOKIERUNKOWE I DWUKIERUNKOWE

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Jednokierunkowe instalacje wentylacyjne (ELA)

Aby eksploatacja instalacji była szczególnie efektywna, od dnia 1.1.2016 r. jednokierunkowe urządzenia wentylacyjne (ELA) muszą pracować z regulowaną prędkością obrotową lub posiadać napęd wielostopniowy.

W ten sposób moc jest jak najdokładniej dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania.

Dwukierunkowe instalacje wentylacyjne (ZLA)

Ponieważ dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne posiadają wentylator nawiewny i wywiewny, wymagania dla tych kategorii są odmienne. Jednak tak samo jak urządzenia ELA również te urządzenia od 2016 roku wymagają stosowania napędu wielostopniowego do zwiększenia efektywności. Ponadto muszą one utrzymywać określoną wartość SFP, która jest obliczana oddzielnie dla każdego wydatku powietrza, a następnie sumowana. Suma nie może przekraczać zdefiniowanej wartości granicznej.

Wyjątek potwierdza regułę

Nowe uregulowania nie dotyczą urządzeń takich jak:

 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują z jednym lub kilkoma niezależnymi wentylatorami i mocą elektryczną poniżej 30 W
 • Wentylatory osiowe i promieniowe wyposażone tylko w jedną obudowę
 • Urządzenia wentylacyjne, które są przeznaczone wyłącznie do pracy awaryjnej
 • Urządzenia wentylacyjne pracujące z temperaturą środka transportowego powyżej 100°C
 • Urządzenia wentylacyjne, których temperatura otoczenia silnika poza strumieniem powietrza podczas pracy przekracza 65°C
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których temperatura środka transportowego lub temperatura otoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem powietrza jest niższa od -40°C.
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których napięcie zasilania przekracza 1000 V przy prądzie przemiennym lub 1500 V przy prądzie stałym
 • Urządzenia wentylacyjne, które są eksploatowane w trującym, zagrożonym korozją lub palnym otoczeniu
 • Urządzenia wentylacyjne, które są zaklasyfikowane jako pochłaniacze kuchenne
 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują w powietrzu procesowym, np. powietrze zużyte przez maszyny, serwerownie, centrale danych, zastosowania rolniczo-gospodarskie, odlewnie, hale z piecami przemysłowymi, produkcja papieru, gastronomia, instalacje powietrza obiegowego w pomieszczeniach sterylnych, baseny itp.

Niezawodne rozwiązania Lossnay

Nowe uregulowania mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i klarownie określają efektywność urządzeń. Jednocześnie zmiany i nowe przepisy oznaczają oczywiście więcej pracy dla projektantów i zakładów instalatorskich. Dlatego warto wiedzieć, że dzięki serii produktów Lossnay można korzystać z rozwiązań, które już teraz spełniają wymagania dyrektywy ErP.

Agregaty wody lodowej

Dyrektywa ErP

DLA AGREGATÓW WODY LODOWEJ

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje pierwszy stopień (TIER 1) dyrektywy ErP 2016/2281 (Lot 21). W dyrektywie tej zdefiniowane są m.in. grupy produktów „Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej” oraz „Wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze”. Wymagana na mocy dyrektywy ErP 2016/2281 minimalna efektywność energetyczna urządzenia zależy od sposobu użytkowania urządzenia. Jako producenci jesteśmy od 1 stycznia 2018 r. ustawowo zobowiązani do sprzedaży wyłącznie urządzeń, które spełniają wymagania dyrektywy ErP — nawet do instalacji, które zostały wcześniej zaplanowane i zaprojektowane. Musimy bardzo pilnować, aby wszystkie oferowane urządzenia spełniały pod każdym względem kryteria efektywności wynikające z dyrektywy dotyczącej ekoprojektu.

W tym miejscu udostępniamy wszystkie karty danych technicznych naszych systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE

DYREKTYWIE

W nowej dyrektywie dotyczącej ekoprojektu referencyjne wartości graniczne wyznaczane są na podstawie zastosowania danego urządzenia. Wytwornica wody lodowej Mitsubishi Electric może zatem być wykorzystywana w trzech różnych kategoriach:

 • jako agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej do klimatyzacji pomieszczeń
 • jako wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
 • jako średniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy

Producent musi zatem znać specyfikę danego projektu i otrzymać dokładne parametry obiektu i instalacji. Dopiero wtedy może przedstawić spełniającą wymagania ErP ofertę do danego zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań mieszanych, które służą zarówno do klimatyzacji pomieszczeń, jak i chłodzenia procesów.

Rozróżnienie

Klimatyzacja bytowaWysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczyŚredniotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy
Temperatura wylotowa schłodzonej wody min. +2°CTemperatura wylotowa schłodzonej wody między +2°C a 12°C (w warunkach znamionowych przy +7°C)Temperatura wylotowa schłodzonej wody przy -8°C (w warunkach znamionowych)
Wyposażenie w źródło chłodu (z silnikiem elektrycznym lub spalinowym)Sprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczemSprężarka z silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jednym parowaczem
Skraplacz oddający ciepło do rozpraszacza, jak powietrze, woda lub gruntMoże, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze.Może, ale nie musi być wyposażony w skraplacz i inne urządzenia pomocnicze.
W celu osiągnięcia komfortu termicznego człowieka w pomieszczeniach i jego utrzymaniaChłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznegoChłodzenie pomieszczenia nie służy zapewnieniu ludziom komfortu termicznego
Wartość ηsc (SEER) z ErPWartość SEPR z ErPWartość SEPR z ErP

DECYDUJĄCE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2016/2281 dotyczącej agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej nałożono obowiązek podawania wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczenia ηs,c (seasonal space cooling energy efficiency) oraz wskaźnika SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) w trybie chłodzenia.

W przypadku wysoko- i średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i wodą musi być podawany wskaźnik SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio).
Różne wzory na obliczanie tych wskaźników wynikają z tego, że stosunek obciążenia częściowego jest zupełnie inny w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i przemysłowych agregatów chłodniczych.

W przypadku chłodzenia procesów chłodzenie wymagane jest przez cały rok, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej: 1. stopień od 2021-01-01

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 18-01-01 Od 21-01-01
 ηscSEERηscSEER
Pd < 400 kW1493,801614,10
Pd ≥ 400 kW1614,101794,55
Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 ηscSEERηscSEER
Pd < 400 kW1965,102005,20
400 kW ≤ Pd < 1500 kW2275,882526050
Pd ≥ 1500 kW2456,332727,00

Minimalne wartości efektywności wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 SEPRSEPR
PA < 400 kW4,55,0
PA ≥ 400 kW5,05,5
Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 18-01-01Od 21-01-01
 SEPRSEPR
PA < 400 kW6,57,0
400 kW ≤ PA < 1500 kW7,58,0
PA ≥ 1500 kW8,08,5

Minimalne wartości efektywności średniotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Powietrze-wodaOd 16-06-01Od 18-07-01
 SEPRSEPR
PA ≤ 300 kW2,242,58
PA > 300 kW2,83,22
Przemysłowe agregaty chłodnicze1. stopień2. stopień
Woda-wodaOd 16-06-01Od 18-07-01
 SEPRSEPR
PA ≤ 300 kW2,863,29
PA > 300 kW3,84,37
Etykieta energetyczna

Dyrektywa ErP

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Etykiety energetyczne mają pozwalać się zorientować w efektywności energetycznej danego produktu użytkownikom lub klientom, także nieposiadającym wiedzy o zastosowanych w nim technologiach. Dlatego nie są one wymagane w dużych instalacjach służących do klimatyzacji pomieszczeń lub chłodzenia procesów. W tym przypadku producent musi tylko wywiązać się z obowiązków dokumentacyjnych i wykazać wymagane wskaźniki efektywności w kartach katalogowych o produktach.

Parametry, które muszą zawierać etykiety klimatyzatorów pokojowych, pomp ciepła i rekuperatorów, objaśnione są w dalszej części tekstu.

My-360

my-360

Strona w przygotowaniu

Kalkulator A2L

Kalkulator A2L

Zarządzanie ryzykiem w trzech krokach za pomocą kalkulatora do czynnika chłodniczego A2L

Jak obecnie obliczasz zarządzanie ryzykiem w projektach?

Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość czynnika chłodniczego w danym systemie? I jakie środki bezpieczeństwa są konieczne? Dowiesz się tego dokładnie w ciągu kilka sekund: dzięki naszemu kalkulatorowi do czynnika chłodniczego A2L. 

Bezpłatny i praktyczny

Nasz kalkulator działa bezpośrednio w przeglądarce i można z niego korzystać także na smartfonie. Oczywiście możesz go używać także bez połączenia z siecią.

Zarządzanie ryzykiem z zyskiem na czasie

Zawsze aktualne informacje: Przejrzysty widok. Bezpośredni dostęp do odpowiednich plików do pobrania: nasz znakomity kalkulator pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Praktyczna funkcja: raport PDF**

Lubisz mieć wyniki czarno na białym? To nie problem. Skorzystaj z naszego raportu PDF, w którym możesz wstawić informacje o danym projekcie.

Masz konkretny projekt, w którym możemy być pomocni?
W naszej wyszukiwarce znajdziesz lokalnego przedstawiciela

Filtry powietrza

Filtry powietrza

Skuteczne filtry: pewność czystego i zdrowego powietrza

Mniejsza ilość szkodliwych substancji w powietrzu w mieszkaniu jest osiągalna przede wszystkim poprzez regularne otwieranie okna, aby dokładnie wentylować pomieszczenie. Innym skutecznym rozwiązaniem są wysokiej jakości filtry, które są często wbudowane fabrycznie w naszych urządzeniach klimatyzacyjnych. Dodatkowe wyposażenie w taki filtr nie sprawia również żadnych problemów.

Przedstawiony przegląd zawiera informacje na temat filtrów, które są uwzględnione w dostawie instalacji klimatyzacyjnych z funkcją oczyszczania powietrza, oraz informacje o tym, w jakich innych modelach można je stosować. Dodatkowo, na stronie znajdują się wyjaśnienia różnych funkcji oczyszczania powietrza oraz istotne zasady pielęgnacji.

Instalacje klimatyzacyjne do oczyszczania powietrza: przegląd rozwiązań filtrowania

Czy zakres dostawy zawiera filtr? Czy istnieją instalacje klimatyzacyjne dla alergików? Odpowiedzi znajdziesz szybko w następującej tabeli:

SeriaBakterie Wirusy Pleśnie Alergeny /
pyłki
Drobny pył 
2,5 pm
Drobniejszy pył 
1~10 µm
Gruby pył 
> 800µm
ZapachyStandardowo wbudowany w następujących urządzeniach
Filtr pyłuSLZ-M, SEZ-M, MSZ-LN 
Standardowy filtr z powłoką z jonami srebraMSZ-EF, MSZ-AP, MFZ-KT, MLZ-KP
Filtr neutralizujący zapachyMSZ-LN
Filtr z jonami srebraMSZ-EF, MFZ-KT
Optional bei MSZ-AP, MSZ-LN, MLZ-KP
Filtr Plasma Quad PlusMSZ-LN

Często zadawane pytanie

Czy instalacje klimatyzacyjne odfiltrowują aerozole z powietrza?

Precyzyjnie mówiąc, to nie. Aerozole są mieszanką najdrobniejszych stałych i ciekłych cząsteczek zawieszonych w gazie.

Urządzenie klimatyzacyjne z filtrem oczyszczania powietrza nie unieszkodliwia zatem samego aerozolu, lecz te składniki aerozolu, na które działają jego właściwości filtracyjne. To są na przykład bakterie, wirusy lub drobne pyły.

Standardowy filtr oczyszczający powietrze

Standardowy filtr oczyszczający powietrze, który odfiltrowuje gruboziarnisty pył i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepła.

filter

Standardowy filtr z powłoką z jonami srebra

Standardowy filtr z powłoką z jonami srebra stosowany jest w celu zahamowania rozwoju bakterii i pleśni oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.

JAKA JEST ZASADA DZIAŁANIA?

Standardowe filtry powietrza odfiltrowują gruboziarnisty pył i zapobiegają zabrudzeniu wymiennika ciepła. Niektóre filtry pokryte są dodatkowo powłoką z jonami srebra. Trójwymiarowa powierzchnia rozszerza zasięg oddziaływania filtra i poprawia jego skuteczność usuwania pyłu (w porównaniu do typowych filtrów)

Co mówi test?

 • Neutralizuje 99,9% bakterii gronkowca złocistego i pałeczki zapalenia płuc oraz E.coli w ciągu 18 godzin
 • Nie stwierdzono rozwoju pleśni
 • Stwierdzony efekt usuwania zapachu amoniaku na poziomie 50% lub większym

Filtr neutralizujący zapachy

Ma działanie przeciwwirusowe i powstrzymuje przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśnie i alergeny.

Jaka jest zasada działania?

W wyniku działania katalizatora znajdującego się w filtrze neutralizującym, składniki zapachowe są rozkładane. W ten sposób powietrze w pomieszczeniu jest skuteczniej oczyszczane z nieprzyjemnych zapachów.

Co mówi test?

Usuwa 80% zapachu tytoniu, 80% metanotiolu, 85% formaldehydu i 90% aldehydu octowego w ciągu 30 minut

Filtr V-Blocking

Ma działanie przeciwwirusowe i powstrzymuje przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśnie i alergeny.

Jaka jest zasada działania?

Dwuwarstwowy filtr z włókniną filtracyjną i powierzchnią elektrostatyczną zapewnia filtrację małych cząsteczek z powietrza w pomieszczeniu.

Co mówi test?

 • Neutralizuje 99,9% przywierających wirusów w ciągu doby
 • Wykazano skuteczność przeciwko przywierającym wirusom SARS-CoV-2
 • Neutralizuje 99,9% bakterii gronkowca złocistego i E.coli w ciągu 18 godzin
 • Stwierdzona adsorpcja i zanikanie reakcji alergicznej
 • Nie stwierdzono rozwoju pleśni

Filtr Plasma-Quad-Plus

Aktywny filtr z zasilaniem elektrycznym służący do filtrowania bakterii, grzybów pleśniowych, alergenów, wirusów i pyłu.

Jaka jest zasada działania?

Plasma-Quad-Plus to plazmowy system filtrowania, który skutecznie usuwa aż sześć rodzajów szkodliwych substancji. Za pomocą jonizacji plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząsteczki (PM 2,5; <2,5 μm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.

Jak wykazały badania, technologia Plasma-Quad ponadto jest w stanie
skutecznie neutralizować wirusy SARS-CoV-2.

Co mówi test?

 • Neutralizuje 99% cząsteczek wirusa grypy typu A w ciągu 72 minut na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3
 • Neutralizuje 99% bakterii gronkowca złocistego w ciągu 162 minut na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3
 • Neutralizuje 90% cząsteczek PM2,5 w ciągu 83 minut oraz 99% cząsteczek PM2,5 w ciągu 166 minut na obszarze wzorcowym o powierzchni 28 m3
 • Neutralizuje 98% kociej sierści i pyłków
 • Neutralizuje 99% grzyba Penicillium citrinum w ciągu 135 minut na obszarze wzorcowym o powierzchni 25 m3
 • Neutralizuje 99,7% pyłu i roztoczy

Wydajność zawsze na najwyższym poziomie

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji

Warunkiem niezbędnym optymalnego działania filtra jest odpowiednia pielęgnacja. Dlatego warto pomyśleć o regularnym czyszczeniu filtra w swojej instalacji. Ponadto polecamy zlecanie fachowcom konserwacji instalacji klimatyzacyjnej. Jak często powinna ona być wykonywana, zależy od intensywności korzystania. Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do zakładu instalacyjnego, który chętnie udzieli wszelkich porad.  

W razie problemów ze znalezieniem kompetentnego fachowca w okolicy można poszukać go także tutaj.

Do pobrania

me_infoflyer_filter_pl_rz_web

Filtry powietrza

Plik PDF do pobrania

msz_ln_oczyszczanie_powietrza

Filtracja powietrza MSZ-LN

Plik PDF do pobrania

Funkcja autoadaptacji

Funkcja autoadaptacji

w pompach ciepła Ecodan

Regulacja temperatury zasilania z jaką działa pompa ciepła jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność systemu grzewczego. Tryb autoadaptacji umożliwia maksymalne możliwe obniżenie temperatury zasilania i zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniu.

ZASADA DZIAŁANIA

W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan.

W przypadku zbyt szybkiego osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, wskutek za wysokiej temperatury zasilania, pompa ciepła zapamięta informację o takiej sytuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb autoadaptacji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wytyczoną krzywą grzewczą, której ustawienie jest elementem kluczowym każdej instalacji. Wielokrotnie okazuje się, że ustawiona przy instalacji systemu krzywa grzewcza nie jest tą właściwą. W takiej sytuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry, gdy w domu jest zbyt zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jest zbyt ciepło. Ten problem całkowicie eliminuje jednak tryb autoadaptacji Mitsubishi Electric. Automatyka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najefektywniejsze temperatury zasilania by zapewnić komfortowe osiąganie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika.

LOGIKA PRACY FUNKCJI AUTOADAPTACJI

Temperatura zewnętrzna stopniowo spada

Dzięki autoadaptacji temperatura zasilania może zostać obniżona nawet przy spadającej temp. zewnętrznej.

Autoadaptacja umożliwia obniżenie temperatury zasilania bez utraty komfortu cieplnego.

Do poprawnego działania i uruchomienia trybu autoadaptacji w pompach ciepła Mitsubishi Electric Ecodan wymagany jest pomiar temperatury wewnętrznej. Pomiaru tego można dokonać na trzy różne sposoby, tzn. wykorzystując bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik + odbiornik, główny sterownik pompy ciepła przeniesiony do pomieszczenia lub czujnik temperatury TH1:

1. Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy nadajnik PAR-WT50R-E + odbiornik PAR-WR51R-E

par-wr51

2. Główny sterownik pompy ciepła Ecodan przeniesiony do pomieszczenia

sterownik_pc_ecodan

3. Czujnik temperatury TH1 (PAC-SE41TS-E) zainstalowany w pomieszczeniu

Wpływ temperatury zasilania na COP systemu

Szacuje się, iż obniżenie temperatury zasilania o 1oC powoduje wzrost współczynnika COP o 2%, więc odpowiednia regulacja temperatury zasilania ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej całego systemu.

Do pobrania

bauherren_broschuere_dina4_pl_dm

Broszura Ecodan

Plik PDF do pobrania

mitsu_eco_inverter_bezceny

Ecodan Generacja D

Plik PDF do pobrania

bauherren_broschuere_dina4_pl_dm

Ulotka Ecodan

Plik PDF do pobrania

Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze

Szeroka oferta czynników chłodniczych

Nasze systemy przystosowane są do cyrkulowania różnych czynników chłodniczych. Dokonujemy wyboru, kierując się wymogami rozporządzenia w sprawie F-gazów oraz efektywnością energetyczną zgodnie z obecnymi tendencjami. Na tej stronie można zapoznać się z właściwościami oraz zaletami poszczególnych czynników chłodniczych.

Czynnik chłodniczy R134A

Ze względu na podobne właściwości czynnik chłodniczy R134A stosowany był dotychczas jako zamiennik R12. R134A ma nad nim istotną przewagę – jego potencjał ODP wynosi 0. Jego GWP wynosi natomiast 1430, czyli będzie on mógł być stosowany jeszcze długo w świetle rozporządzenia w sprawie F-gazów.

Właściwości:

Składniki R-134A
ODP0
GWP1430
Klasa bezpieczeństwaA1
KlasyfikacjaGrupa 2
Objętościowa wydajność chłodnicza 100 %
Sprawność 100 %
Zakres zastosowaniaAgregaty wody lodowej i pompy ciepła
Słabe strony// Poziom cenowy
 // Dostępność

Przykładem zastosowania czynnika R134A są systemy Climaveneta Mitsubishi Electric.

Czynnik chłodniczy R513A

Największą zaletą czynnika chłodniczego R513A jest jego wskaźnik GWP wynoszący tylko 631. Ponadto należy on do klasy bezpieczeństwa A1, czyli nie jest ani trujący, ani palny. R513A stanowi dla R134A tak zwany czynnik chłodniczy typu drop-in. Oznacza to, że przejście na ten czynnik nie wymaga dokonywania zmian właściwości instalacji chłodniczych. Dzięki temu realne staje się wykorzystanie posiadanych instalacji z R134A bez większych inwestycji.

Właściwości:

Składniki  R-134a / R-1234yf
ODP 0
GWP 631
Klasa bezpieczeństwa A1
Klasyfikacja Grupa 2
Objętościowa wydajność chłodnicza ~ 100 %
Sprawność  96-98 %
Zakres zastosowania Agregaty wody lodowej i pompy ciepła
Wskazówka Oczekiwany jest stabilniejszy poziom cenowy niż R-134a
Słabe strony  // Akceptacja na rynku

Zalety:

R513A przewyższa R134A o 55% niższym potencjałem GWP, a także mniejszym ryzykiem nieoczekiwanych wzrostów kosztów. Tym samym R513A stanowi dobry zamiennik dla R134A w krótkiej i średniej perspektywie. Posiadane urządzenia z R134A można przekształcić na R513A za pomocą sprężarek śrubowych.

Przykładem zastosowania czynnika R513A są systemy Climaveneta Mitsubishi Electric.

Czynnik chłodniczy R1234ze

R1234ze należy do grupy czynników chłodniczych HFO (hydrofluoroolefina). Wyróżniają się one przede wszystkim bardzo niskim wskaźnikiem GWP. A to oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń ze strony rozporządzenia w sprawie F-gazów. Niestety, ich objętościowa wydajność chłodnicza jest nawet o 20% mniejsza niż R134a. Podobnie jak czynnik chłodniczy R32, także czynniki chłodnicze HFO uznawane są za substancje o niskim stopniu palności, klasy A2L.

Właściwości:

Składniki  CF3CH=CHF
ODP 0
GWP 7 / <1
Klasa bezpieczeństwa A2L
Klasyfikacja Grupa 2
Objętościowa wydajność chłodnicza 75 – 80 %
Sprawność  ~ 100 %
Zakres zastosowania Agregaty wody lodowej
Wskazówka Min LWT: – 2°C
Nie nadaje się do bardzo niskich temperatur zewnętrznych
Słabe strony  // Cena urządzenia
// Montaż

Zalety:

R1234ze ma potencjał GWP równy 7, który według V raportu IPCC wynosi nawet poniżej 1. Tym samym nie obejmuje go rozporządzenie w sprawie F-gazów. Stabilna dostępność oraz stabilność cen zarówno samego czynnika, jak i urządzeń, sprawia, że klienci decydują się na R1234ze głównie ze względu na bezpieczeństwo. Kolejną zaletą są dłuższe okresy międzyprzeglądowe.

Przykładem zastosowania czynnika R1234ze są systemy RC IT Cooling Mitsubishi Electric.

Czynnik chłodniczy R410A

R410A jest mieszaniną dwuskładnikową. Składa się po połowie z R125a i R32. Wyższa o 50% objętościowa wydajność chłodnicza umożliwia projektowanie znacznie mniejszych elementów instalacji niż w przypadku czynnika chłodniczego R22. Ponadto instalacje cechuje większa sprawność niż w przypadku zastosowania R22.

Właściwości:

Producent Różni
Składniki  R-32 / R-125
Skład  50 % / 50 %
GWP 2.088
Trwałość w atmosferze 17 lat
Klasa bezpieczeństwa A1
Wydajność chłodnicza 100 %
Pobór mocy  100 %
Sprawność / EER 100 %
Temperatura gazu gorącego 100 %
Poślizg temperaturowy <0,2 K
Strumień masy czynnika chłodniczego 100 %
Poziom ciśnienia

Zalety:

R410 jest sprawdzonym czynnikiem chłodniczym, który cieszy się powszechną akceptacją. Spełnia on już dzisiaj wymagania rozporządzenia w sprawie F-gazów, które zaczną obowiązywać w 2025 r. Do jego zalet zalicza się także duża sprawność instalacji i niewielka ilość wymaganego czynnika chłodniczego.

Przykładem zastosowania czynnika R410A są systemy Mitsubishi Electric

Czynnik chłodniczy R32

Czynnik chłodniczy R32 (difluorometan — CH2F2) już od dawna stosowany jest jako składnik czynnika chłodniczego R410A. R32 jest czynnikiem chłodniczym z grupy hydrofluorowęglowodorów. Oprócz niskiego wskaźnika GWP wynoszącego 675 wyróżnia się także zerowym wskaźnikiem ODP. Ze względu na bardzo dobre właściwości termodynamiczne i niski GWP, R32 jest obecnie stosowany w instalacjach klimatyzacyjnych i pompach ciepła zawierających relatywnie małą ilość czynnika chłodniczego.

Właściwości:

Producent Różni
Składniki  R-32
Skład  100 %
GWP 675
Trwałość w atmosferze 5,2 lat
Klasa bezpieczeństwa A2L
Wydajność chłodnicza 8 % ▲▲
Pobór mocy 6 % ▲▲
Sprawność / EER 2 % ▲
Temperatura gazu gorącego 25 % ▲▲▲
Poślizg temperaturowy 0 K
Strumień masy czynnika chłodniczego -31 % ▼▼
Poziom ciśnienia nieco wyższy niż R410A

Zalety:

Dzięki wskaźnikowi GWP na poziomie zaledwie 675, czynnik chłodniczy R32 już dzisiaj spełnia przewidziane na 2025 r. wymogi rozporządzenia w sprawie F-gazów. Ponadto umożliwia wysoką efektywność pracy instalacji przy mniejszej ilości czynnika chłodniczego. Instalacje klimatyzacyjne zasilane czynnikiem chłodniczym R32 wymagają od 20 do 30% mniej czynnika chłodniczego i odznaczają się wyższą mocą mimo mniejszego zużycia energii. Ponadto mniejsza gęstość sprawia, że rury mogą mieć mniejszą średnicę. W związku z tym podczas montażu instalacji zużywane jest mniej materiałów.

Przykładem zastosowania czynnika R32 są systemy Mitsubishi Electric

Czynnik chłodniczy R454B

R454B jest trudnopalnym zamiennikiem czynnika chłodniczego R410A do instalacji klimatyzacyjnych ze sprężarką wyporową i bezpośrednim odparowaniem, pomp ciepła i agregatów wody lodowej. Ten należący do grupy HFO czynnik chłodniczy o niskim wskaźniku GWP 466 ma redukować emisje CO2 o 78% w stosunku do R410A i o 31% w stosunku do R32.

Właściwości:

Producent  Chemours (XL41)
Składniki  R-32 / R-1234yf
Skład  68,9 % / 31,1 %
GWP 466
Trwałość w atmosferze 3,6 lat
Klasa bezpieczeństwa A2L
Wydajność chłodnicza -4% ▼
Pobór mocy – 6 % ▼▼
Sprawność / EER 3 % ▲
Temperatura gazu gorącego 7 % ▲
Poślizg temperaturowy ~1,5 K
Strumień masy czynnika chłodniczego -21 % ▼▼
Poziom ciśnienia Mniejszy ▼

Zalety:

Nowe produkty z R454B pod względem wydajności chłodniczej prawie nie różnią się od dotychczas stosowanych systemów chłodzonych powietrzem z czynnikiem chłodniczym R410A. Ich sprawność jest jednak nieco wyższa, a strumień masy czynnika chłodniczego plasuje się na poziomie 80%. Umożliwia to użycie znacznie mniejszej ilości czynnika chłodniczego, co przekłada się na kolejną redukcję ekwiwalentu CO2. Ponadto nie jest wymagane modyfikowanie urządzeń. Kolejną zaletą jest fakt, iż wskutek niższych ekwiwalentów CO2 zmniejsza się wymagana częstotliwość kontroli szczelności.

Przykładem zastosowania czynnika R454B są systemy Climaveneta Mitsubishi Electric.

Czynnik chłodniczy CO2

Dzięki bardzo niskim wskaźnikom ODP i GWP, CO2 jako czynnik chłodniczy jest bardzo dobrze tolerowany przez środowisko. Wysoki współczynnik przenikania ciepła, względna odporność na straty ciśnienia i bardzo niska lepkość sprawiają, że CO2 wyróżnia się znakomitą charakterystyką termofizyczną.

Właściwości:

Producent Różni
Składniki  CO2
Skład  100 %
GWP 1
Trwałość w atmosferze 38 lat
Klasa bezpieczeństwa A1
Wydajność chłodnicza +19 %
Pobór mocy  +12 %
Sprawność / EER +8,5 %
Temperatura gazu gorącego 45 %
Poślizg temperaturowy 0 (w stanie czystym)
Strumień masy czynnika chłodniczego -75 %

Zalety:

Jedną z największych zalet CO2 to brak szkodliwości dla środowiska. Nie niszczy warstwy ozonowej (ODP wynosi 0), a jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest równy 1. Ponadto występuje naturalnie i jest niedrogi. Może być przecież wytwarzany wieloma metodami, np. jako produkt uboczny procesów przemysłowych.

Przykładem zastosowania czynnika CO2 są systemy Mitsubishi Electric

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Postaw na czyste powietrze z Ecodan!

Program dotacyjny "Czyste Powietrze"

We wrześniu 2018 roku wystartował rządowy program “Czyste Powietrze”, który pozwala na zyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez domy jednorodzinne.  W ramy programu “Czyste Powietrze” doskonale wpisują się pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric, co pozwala naszym klientom ubiegać się o otrzymanie dofinansowania nawet na 100% kosztów inwestycji.

Program w liczbach:

 • Całkowity budżet programu to 103 mld zł
 • Program zaplanowany jest do 2029 roku
 • Minimalny koszt kwalifikacyjny – 7 tys. zł
 • Maksymalny koszt kwalifikacyjny uwzględniający kompleksową termomodernizację z PV – 135tys.zł +1200 zł na audyt energetyczny
 • Dofinansowanie do 100% kosztów inwestycji

Szczegóły dotyczące programu “Czyste Powietrze”: powietrze.mos.gov.pl 

Więcej informacji uzyskają Państwo od Partnerów Mitsubishi Electric w Państwa regionie. Zapraszamy do skorzystania z Wyszukiwarki Partnerów Mitsubishi Electric dostępnej tutaj.